Voorwaarden

naar contact
naar top

Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en transacties met betrekking tot verkoop, reparatie, uitbreiding en upgrading van computer(rand)apparatuur en software tussen enerzijds RO-ICT en anderzijds haar opdrachtgevers, hierna te noemen de klant.
1.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien en voor zover deze door RO-ICT uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. Eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
1.3. Alle van RO-ICT uitgaande offertes, prijsopgaven en dergelijke zijn vrijblijvend. Door enkele acceptatie door de klant komt derhalve geen overeenkomst tot stand.
1.4. Een overeenkomst komt eerst tot stand en RO-ICT is eerst gebonden nadat de opdracht nadrukkelijk schriftelijk door RO-ICT is bevestigd.
1.5. Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
1.6. De aansprakelijkheid van RO-ICT beperkt zich uitsluitend tot de gevallen waarin geen sprake is van overmacht. Van overmacht is sprake ingeval van een omstandigheid waarvan RO-ICT bij het aangaan van de werkzaamheden redelijkerwijs geen rekening kon houden en tengevolge waarvan de normale uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs niet van RO-ICT kan worden verlangd, in gebreke blijven van toeleveranciers daaronder inbegrepen.
1.7. Ingeval van overmacht is RO-ICT gerechtigd de werkzaamheden op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst met inachtneming van hetgeen in artikel 2.5 van deze voorwaarden vermeld is over te gaan.
1.8. RO-ICT is niet aansprakelijk voor verlies van enigerlei data welke zijn vastgelegd op magnetische en/of andere informatiedragers, noch voor enige vervolgschade hieruit voortvloeiend. Evenmin is RO-ICT aansprakelijk voor enigerlei bedrijfsschade, immateriële schade of gevolgschade hoe dan ook ontstaan, direct of indirect, noch voor schade ontstaan aan derden, zulks ongeacht de oorzaak. De klant vrijwaart RO-ICT tegen alle aanspraken ter zake, welke derden ten opzichte van RO-ICT geldend zouden kunnen maken. Voor enige andere schade dan bedoeld in bovenstaande alsmede ingeval rechtens zou worden vastgesteld dat RO-ICT ondanks het bepaalde in bovenstaande voor enig aldaar bedoelde schade aansprakelijk is, geldt dat de aansprakelijkheid van RO-ICT beperkt is tot het bedrag dat RO-ICT van haar verzekering terzake vorderen kan. Indien de bovengenoemde verzekering voor de betreffende schade in het geheel geen dekking verleent, beperkt de aansprakelijkheid van RO-ICT zich tot de waarde van de door RO-ICT aan koper geleverde onderdelen en werkzaamheden.

Reparatie, wijziging, upgrading

2.1. Bij een reparatie, wijziging en/of upgrading wordt uitgegaan van de werkzaamheden zoals deze in de offerte of in de overeenkomst zijn omschreven.
2.2. RO-ICT geeft voor of bij het aangaan van de overeenkomst een prijsindicatie of -bandbreedte en een indicatie van de opleveringstermijn. Als uit onderzoek van de computer(rand)apparatuur blijkt dat de prijs hoger zal zijn dan de geïndiceerde prijs, dan wordt de computer(rand)apparatuur pas na verkregen toestemming van de klant voor die hogere prijs gerepareerd.
2.3. De klant kan na een gedane prijsopgave evenwel afzien van verdere dienstverlening en betaalt dan het basistarief en indien van toepassing de gemaakte transport- en/of voorrijkosten. De computer(rand)apparatuur wordt vervolgens aan de klant teruggeleverd.
2.4. Indien RO-ICT niet in staat is de computer(rand)apparatuur binnen de opgegeven tijd te repareren (zulks ter beoordeling van RO-ICT kan de klant alsdan RO-ICT verzoeken tegen betaling van de tot dan gemaakte kosten de computer(rand)apparatuur per omgaande aan hem te retourneren.
2.5. Voor een ter beschikking gesteld leentoestel zal een aparte tussen de klant en RO-ICT gesloten leenovereenkomst van kracht zijn.
2.6. Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie en/of wijziging gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk computer(rand)apparatuur gebruikelijk is, ruilonderdelen. Op een aan de reparatie en/of wijziging voorafgaand en in de opdracht vastgelegd verzoek van de klant stelt RO-ICT de vervangen onderdelen, ter beschikking van de klant.
2.7. RO-ICT is aansprakelijk voor schade aan computer(rand)apparatuur ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte door de klant aan RO-ICT tot aan de oplevering door RO-ICT aan de klant, een en ander voor zover deze schade ontstaan is door schuld van RO-ICT en het ontstaan van de schade verwijtbaar is jegens RO-ICT. Ingeval bij de afgifte en/of ter beschikkingstelling gebruik wordt gemaakt van een vervoerder dient een schade binnen 24 uur te worden gemeld. Er bestaat geen aansprakelijkheid voor transportschade in de vorm van vermissing, ingeval bij de opdrachteverlening betreffende de computer(rand)apparatuur niet duidelijk en correct alle door RO-ICT gevraagde gegevens zijn opgegeven.
2.8. Een reparatie, wijziging en/of upgrading zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat de computer(rand)apparatuur daarna (weer) volledig voldoet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften.
2.9. Na de werkzaamheden ontvangt de klant een servicerapport met omschrijving van de verrichte werkzaamheden en eventueel vervangen onderdelen.
2.10. RO-ICT geeft 3 maanden garantie op de door haar uitgevoerde reparatie, wijziging en/of upgrading. Deze garantietermijn staat vermeld op het servicerapport. Aanspraak op garantie kan alleen worden gemaakt onder overlegging van datzelfde servicerapport. Op reparaties aan computer(rand)apparatuur met bliksem-, water- en/of vochtschade wordt geen garantie gegeven, tenzij op de reparatiebon uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
2.11. Bij opnieuw optreden binnen de garantietermijn van een storing met dezelfde oorzaak van de klacht worden geen kosten van arbeid en behandelingskosten berekend. Ingeval het vervangen onderdeel opnieuw defect is, wordt ook dat onderdeel kosteloos vervangen. De klant is indien van toepassing geen transport- en/of voorrijkosten verschuldigd.
2.12. Bij opnieuw optreden van dezelfde storing binnen de garantietermijn met een andere oorzaak als die bij het voorafgaande reparatie is geconstateerd, worden de kosten van de nieuwe reparatie aan de klant doorberekend. Ingeval de klant aan heeft gegeven aanspraak te willen maken op garantie en de daarbij behorende bescheiden heeft aangeleverd zal vooraf een gratis prijsopgave worden verstrekt.
2.13. Bij opnieuw optreden van een andere storing binnen de garantietermijn met een andere oorzaak wordt de reparatieopdracht behandeld als een nieuwe reparatie en gelden geen garantiebepalingen zoals hierboven omschreven.
2.14. Of sprake is van toepasbaarheid van één der arikelen 2.11 tot en met 2.13 is ter beoordeling aan RO-ICT. In ieder geval bestaat geen recht op toepassing van deze artikelen wanneer de storing het gevolg is van ondeskundig gebruik van de betreffende apparatuur door anderen dan RO-ICT. Daarnaast bestaat geen recht op toepassing van deze artikelen wanneer binnen de garantieperiode door klant of derden reparaties en of wijzigingen aan het computer(rand)apparaat zijn aangebracht.
2.15. Geen garantie bestaat op diensten en/of goederen die op klantspecificatie en tegen het advies van RO-ICT zijn toegepast, gebruikt, ingebouwd of anderszins geleverd.
2.16. RO-ICT zal na gereedkomen van de overeengekomen werkzaamheden twee maal schriftelijk melden dat de werkzaamheden gereed zijn. Indien de klant na verloop van een periode van negentig dagen na de tweede mededeling nog altijd heeft nagelaten het artikel op te halen, vervallen alle rechten die de klant op het computer(rand)apparaat heeft en is RO-ICT gerechtigd dit apparaat te verkopen c.q. te vernietigen. Alle met de reparatie, wijziging, upgrading en/of vernietiging samenhangende kosten zullen door de klant moeten worden voldaan. Bij verkoop kan RO-ICT deze verkoopopbrengst onder aftrek van alle op de verkoop rustende kosten verrekenen met de reparatie, wijziging en/of upgradingkosten.
2.17. RO-ICT hanteert prijsopgave limieten, tarieven en condities en dient deze duidelijk kenbaar te maken aan de klant alvorens tot reparatie wordt overgegaan.

Betaling

3.1. Alle werkzaamheden en goederen worden door RO-ICT tegen betaling a contant geleverd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De klant kan zich niet beroepen op enig recht van verrekening en/of compensatie.
3.2. Alle geleverde goederen blijven het eigendom van RO-ICT zolang RO-ICT nog iets te vorderen heeft van de klant. RO-ICT kan ook niet gedwongen worden tot afgifte van een ter reparatie, upgrading of wijziging afgegeven apparaat voordat al hetgeen RO-ICT van de klant te vorderen heeft volledig is voldaan
3.3. In geval van geen of niet tijdige betaling volgt een herinnering. Ingeval betaling binnen 14 dagen na dagtekening van deze herinnering uitblijft, zal RO-ICT aan de klant een tweede aanmaning versturen. Vanaf het moment van versturen van deze tweede aanmaning kan RO-ICT, naast het factuurbedrag, aanspraak maken op een rentevergoeding ad 2% per maand, alsmede een bedrag ter dekking van de kosten van inning, opslag en bewaring en eventueel verkoping ten bedrage van 15% van de hoofdsom, een en ander met een minimum van € 25,-. 3.4. Indien ten tijde van het betaalmoment reeds kosten ad artikel 3.3 zijn verschuldigd, strekt elke betaling ter delging van die kosten en pas daarna ter voldoening van de alsdan oudste openstaande nota.

Reclames

4.1. Klachten betreffende de door RO-ICT geleverde goederen en/of diensten dienen gemotiveerd te worden gemeld binnen 24 uur na ontvangst van de diensten en/of goederen door de klant.
4.2. Klachten betreffende niet-zichtbare gebreken aan de door RO-ICT geleverde goederen en/of diensten of betreffende uitgevoerde werkzaamheden dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de geleverde diensten en/of goederen door de klant schriftelijk aangetekend en gemotiveerd bij RO-ICT te worden ingediend;